Langesø golf

Turnerings-betingelser

Turneringskalender

Årets turneringskalender skal være klar til offentliggørelse senest ultimo marts måned. 

Det tilstræbes at afvikle mindst 5 interne klubturneringer.

 

 

Tilmelding og betaling

Tilmelding og betaling skal ske elektronisk via golfbox. Deltagerne har selv ansvaret for rettidig tilmelding. Sidste frist for tilmelding er kl. 12.00 tre dage før afvikling af klubturneringer og 5 dage for åbne turneringer.

Alders- og handicapgrænser fremgår af propositionerne for den enkelte turnering.

Startliste offentliggøres i golfbox senest 1 dag før turneringen, samtidig sendes der mail til samtlige deltagere om starttid.

Afbud

Tilmelding er bindende efter sidste tilmeldingsfrist. Turneringsfee refunderes ikke efter sidste tilmeldingsfrist. Efter sidste tilmeldingsfrist skal afbud meddeles direkte til turneringsleder. Afbud skal meddeles senest 30 min. før egen tee-off –tid. Ved gunstart skal afbud gives senest 1 time før turneringens start. Senere afbud betragtes som udeblivelse, registres som no show (NS).

Starttid og startorden

Deltagerne skal starte i henhold til den udarbejdede startliste. Spilleren skal være på startstedet senest 5 min. før tee-off. Ved gunstart senest 20 min. før tee-off ved flagstængerne. For sen ankomst til start medfører normalt diskvalifikation i henhold til regel 6.3. Hvis spilleren er klar på teestedet inden 5 min. efter starttid, kan turneringsledelsen modificere straffen til 2 strafslag i slagspil og tab af første hul i hulspil.

Afbrydelse af spillet

Spillet afbrydes i tilfælde af tordenvejr med risiko for lynnedslag eller meget kraftig regn. Markér bolden og gå i ly i klubhus eller shelter. Afbrydelse adviseres ved brug af kompressorhorn: én lang tone efterfulgt af en kort. Genoptagelse af spillet: to korte toner der gentages.

Scorekort

Scorekort skal være afhentet senest 10 min. før starttidspunktet ved løbende start og 30 min. før starttid ved gunstart. Såfremt scorekortet ikke er afhentet som angivet, kan turneringsledelsen tildele starttiden til en spiller fra reservelisten.

 

Spillerens ansvar

At det på scorekortet anførte handicap er korrekt

At den anførte score på hvert hul er korrekt

At alle tvivlsspørgsmål er afgjort inden scorekortet underskrives af såvel spiller som markør

At scorekortet derefter uden unødig forsinkelse afleveres til turneringsledelsen.

Afgørelse ved lige score

Sker i henhold til propositionerne. Hvis det ikke fremgår af propositionerne afgøres lige score således:

Laveste handicap, derefter lodtrækning.

Langsomt spil

Kan medføre at gruppen bliver sat under observation med risiko for efterfølgende straf efter golfregel 6-7.

 

 

 

Tvivlsspørgsmål

Afgøres af turneringskomiteen/turneringsledelsen

Frist for indgivelse af protest

Protest skal indgives skriftligt inden kl. 12.00 dagen efter spilledagen til turneringsledelsen.

Usportslig optræden

kan medføre karantæne.

Turneringsledelsen træffer afgørelsen.

Mobiltelefoner skal være på lydløs eller slukket