Langesø golf

Ordensregler

Adfærd

R&A golf- og etiketteregler skal overholdes og respekteres af alle medlemmer.

Det er ethvert medlems pligt at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden på banen og i Douglashuset samt på anlægget i øvrigt.

Banepersonalet og Pro’en med sine elever har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har et ansvar for deres sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, før dette ved tegn har angivet, at de er klar over, at der bliver slået.

Kørsel med golfbiler og scooters må kun foretages af brugere med gyldig tilladelse eller af brugere, som har lejet golfbilen af Langesø Golf.

Træning må kun ske på træningsområderne.

Puttinggreen må ikke bruges til at øve indspil.

Bolde fra driving range må ikke anvendes på banen.

Der forventes fra medlemmerne loyal opførsel både i adfærd og omtale af anlæg, medarbejdere osv.

Spil på banen

Spil på banen skal ske ved start fra 1. teested, og hullerne skal spilles i rækkefølge.

På teestedet afgøres spillerækken af tidsbestillingen i Golfbox, således at fordeling mellem reserverede tider overholdes.

Start fra 10. tee medfører tab af alle rettigheder på banen og kan kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen, og aldrig når der er spillere på 9. eller 10. tee. Spillere, der starter fra 10. tee, skal således altid vige for hold, der er startet fra 1. tee. Såfremt spillere afbryder runden efter 9. hul, betragtes genoptagelse på 10. tee som ny start.

Langsomt spil skal undgås.

En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem.

Spillere, som søger efter en bold, der ikke let kan findes, skal straks vinke bagfra kommende spillere igennem, når søgningen begyndes.

Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes. Spillet kan fortsættes, når de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.

Spillerne skal straks sørge for, at eventuelle nedslagsmærker på greens rettes op, og at opslåede tørv genplaceres.
Green forlades umiddelbart efter at hullet er spillet færdigt.

I weekender og på helligdage har 2-, 3- og 4-bolde lige rettigheder. På tidspunkter i weekender og på helligdage, hvor der er flere end 3 bolde i boldrenden, er der en ubetinget pligt for spillerne til at kombinere, således at man kommer ud som 3- eller 4-bolde.

I private matcher må der max. spilles 4-bolde/spillere.

Vogne må ikke køre eller trækkes ind over forgreens, greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers.
Kørsel i golfbiler med max. 2 personer.

Kørsel med golfbiler skal foregå i ”gåtempo” og uden at presse forangående bolde. Golfbiler må kun køre i fairway, semirough, på veje og stier. Det er ikke tilladt at køre gennem uklippede arealer.

Der udøves banekontrol, herunder kontrol af greenfeebetaling. Det forventes, at eventuelle henstillinger fra banekontrollen bliver efterlevet, så alle – såvel gæster som medlemmer – må få den fulde glæde af spillet.

Det er ikke tilladt uden medlemskab eller særskilt tilladelse at benytte driving range.

Andre regler

Banelukninger fremgår af Golfboks samt turnerings- og aktivitetskalenderen.

Medlemskort eller Greenfeemærke skal altid bæres synligt på bag’en.

Der må udelukkende anvendes fodtøj med soft-spikes på banen.

Påklædning skal være sober og anstændig. Det er ikke tilladt at spille i joggingtøj, strandtøj eller med bar overkrop.

Sanktioner

Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee, bortvises fra banen, ligesom forholdet indberettes til den pågældende spillers hjemmeklub.

En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, bortvises omgående. Medlemmer, der nægter at fremvise medlemskort eller at opgive navn eller medlemsnummer til en banekontrollør, bortvises også straks fra banen og kan i særlige gentagelsestilfælde ekskluderes.

Overtrædelse af regelsæt vil i øvrigt behandles efter skriftlig indberetning og sanktioneres i henhold til nedenstående skema: